Regulamin uczestnictwa w szkoleniach fryzjerskich

I. INFORMACJE PODSTAWOWE

 1. Regulamin określa zasady zgłoszeń i udziału w szkoleniach fryzjerskich, zwanych dalej „Szkoleniami”.
 2. Organizatorem Szkoleń jest Piotr Ślęzak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Piotr Ślęzak Academy, Cmolas 309c, 36-105 CMOLAS, NIP: 8141521969, zwany dalej „Organizatorem”.
 3. Szkolenia są odpłatne, chyba że Organizator postanowi inaczej.
 4. Informacje o cenie i szczegółach Szkoleń dostępne są w zakładce „Oferta”.

 

II. UCZESTNICTWO W SZKOLENIACH

 1. Uczestnikiem Szkolenia może być osoba pełnoletnia lub osoba niepełnoletnia, mająca ukończone co najmniej 16 lat, posiadająca pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych (dalej jako „Uczestnik”), chyba że Organizator zastrzeże inaczej.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Szkoleniu jest:
  a) wysłanie zgłoszenia mailowego na adres e-mail: contact@slezakacademy.com
  b) wpłata zadatku w wysokości 50% ceny całkowitej Szkolenia , która zaliczona będzie w koszt Szkolenia, bądź pełnej kwoty Szkolenia;
  c) podpisanie umowy.
 3. Wpłaty zadatku za udział w Szkoleniach należy dokonywać przelewem na rachunek bankowy Organizatora o numerze: 45 1140 2004 0000 3502 7402 9643 , w tytule wpisując:
 • – imię i nazwisko
 • – datę Szkolenia
 • – rodzaj Szkolenia

nie później niż 7 dni przed terminem Szkolenia.

 1. Po otrzymaniu zgłoszenia Organizator skontaktuje się mailowo z Uczestnikiem w celu potwierdzenia Szkolenia i przekazania dalszych informacji dotyczących wybranego Szkolenia.
 2. Opłata za udział w Szkoleniu płatna będzie w dniu rozpoczęcia Szkolenia gotówką lub w formie bezgotówkowej lub w terminie wskazanym na wystawionej fakturze przesłanej na adres e-mail Uczestnika, przelewem na rachunek bankowy podany na fakturze, jeżeli Uczestnik zgłosi żądanie wystawienia faktury.
 3. Opłata za uczestnictwo w Szkoleniu obejmuje koszt uczestnictwa, w tym materiały szkoleniowe oraz dokument potwierdzający udział w Szkoleniu w formie dyplomu lub certyfikatu. Opłata nie obejmuje kosztów dojazdu, noclegu i posiłków Uczestników Szkolenia.
 4. W przypadku przeprowadzenia szkolenia w salonie lub wyznaczonym miejscu przez zamawiającego jest on zobowiązany zapewnić niezbędne do przeprowadzenia Szkolenia modelki (w przypadku pracy na modelkach), w sytuacji gdy Szkolenie odbywa się na tzw. główkach treningowych, organizator jest zobowiązany dostarczyć główki treningowe które wliczone są już w cenę szkolenia.

 

III. ZASADY UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH

 1. Uczestnicy Szkolenia obowiązani są posiadać własny sprawny i zapewniający bezpieczeństwo użytkowania sprzęt fryzjerski tj. nożyczki, grzebienie, suszarkę, klipsy, prostownicę, maszynkę, szczotki itp.
 2. Uczestnicy w czasie Szkolenia zobowiązani są do zachowania zasad bezpieczeństwa i poszanowania mienia Organizatora.
 3. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone w mieniu i lokalu, w którym jest prowadzone Szkolenie. Za szkody wyrządzone przez Uczestników niepełnoletnich odpowiadają ich rodzice lub opiekunowie prawni.
 4. Organizator może odmówić udziału i usunąć ze Szkolenia Uczestników, którzy naruszają zasady bezpieczeństwa, stwarzają zagrożenie dla siebie lub otoczenia, w szczególności znajdują się pod wpływem alkoholu, innych substancji psychoaktywnych, w tym leków zaburzających sprawność psychoruchową.
 5. Uczestnicy zobowiązani są we własnym zakresie skontrolować i zapewnić, że ich stan zdrowia pozwala im na uczestnictwo w Szkoleniu. Uczestnicy mają obowiązek poinformować Organizatora o wszelkich kontuzjach i dolegliwościach, które mogą mieć wpływ na ich sprawność w czasie Szkolenia.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody na mieniu i osobie, w tym urazy ciała, powstałe na skutek niewłaściwego korzystania przez Uczestników ze sprzętu fryzjerskiego lub nieprzestrzegania przez nich zasad bezpieczeństwa.

 

IV. REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH

 1. Uczestnik ma prawo zrezygnować z udziału w Warsztatach. O swojej rezygnacji Uczestnik zobowiązany jest do poinformowania w terminie nie później niż  7 dni przed rozpoczęciem Szkolenia.
 2. Rezygnacja ze szkolenia powinna być zgłoszona niezwłocznie w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres: contact@slezakacademy.com Organizator potwierdzi otrzymanie rezygnacji wysyłając Uczestnikowi wiadomość zwrotną. Wpłacony zadatek podlega wtedy zwrotowi w całości.
 3. Nieodwołanie zgłoszenia lub nie wzięcie udziału w Szkoleniu bez powiadomienia o rezygnacji powoduje obciążenie pełnymi kosztami Uczestnika.

 

V. ZMIANA TERMINÓW I ODWOŁANIE SZKOLENIA

 1. Organizator może zmienić termin lub odwołać Szkolenie z przyczyn niezależnych od Organizatora, nie później niż w terminie 7 dni przed planowaną datą rozpoczęcia Szkolenia. O zmianie terminu lub odwołaniu Szkolenia Zamawiający zostanie powiadomiony w formie wiadomości e-mail lub telefonicznie nie później niż w terminie 7 dni przed datą rozpoczęcia Szkolenia.
 2. W przypadku odwołania Szkolenia przez Organizatora, Organizator zwraca Zamawiającemu zadatek. Przelewu zwrotnego w zakresie zadatku Organizator dokona nie później niż w terminie 7 dni od daty powiadomienia o odwołaniu Szkolenia.
 3. W przypadku zmiany terminu Szkolenia przez Organizatora, Zamawiający może zrezygnować ze Szkolenia, przesyłając Organizatorowi wiadomość e-mail w terminie 3 dni roboczych od dnia powiadomienia go o zmianie terminu Szkolenia i wyznaczeniu nowego terminu. W takim przypadku Organizator zwraca Zamawiającemu wpłacony zadatek. Przelewu zwrotnego Organizator dokona nie później niż w terminie 7 dni od daty otrzymania od Zamawiającego powiadomienia o rezygnacji z udziału w Szkoleniu.

VI. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW SZKOLENIA

 1. Administratorem danych jest Organizator.
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się kontaktować z Administratorem za pomocą adresu e-mail: contact@slezakacademy.com
 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu:

  – zawarcia i realizacji umowy lub w celu podjęcia działań przed jej zawarciem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO – niezbędność do zawarcia i wykonywania umowy) – w przypadku stron umowu; bądź zawarcia umowy pomiędzy stronami oraz jej prawidłowej realizacji na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – w przypadku osób reprezentujących stronę umowy, osób do kontaktu oraz do realizacji umowy.

  – wypełnienia obowiązków prawnych, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i rachunkowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO – wypełnienie obowiązku prawnego),

  – gdy jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO – w celu dochodzenia, ustalenia lub obrony przed roszczeniami, udzielania odpowiedzi na zapytania, prowadzenia korespondencji, w tym za pośrednictwem skrzynki elektronicznej, a także zapobiegania oszustwom oraz w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji umowy oraz do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy, jak również do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów szczególnych (np. przepisów podatkowych i rachunkowych) bądź do czasu złożenia skutecznego sprzeciwu na przetwarzanie danych (kiedy dane są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu).
 5. Odbiorcami danych są podmioty współpracujące, które uczestniczą w procesach niezbędnych do prowadzenia naszej działalności gospodarczej, w tym: dostawca serwera, podmioty świadczące usługi wsparcia technicznego, dostawcy narzędzi biznesowych, podmioty świadczące usługi księgowe, podatkowe, prawne, archiwizacyjne.
 6. Ponadto, dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom, które są uprawnione do uzyskania dostępu do danych na podstawie przepisów prawa, w tym organy ścigania i organy administracji publicznej (np. ZUS, Urzędy Skarbowe).
 7. Osoby, których dane są przetwarzane mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (jeżeli podstawą ich przetwarzania nie jest obowiązek prawny), ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych ze względu na swoją szczególną sytuację (w przypadkach, kiedy przetwarzamy dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu).
 8. Dodatkowo, Uczestnikom Szkoleń przysługuje prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 9. Dane osobowe, w wybranych przypadkach, mogą pochodzić również z powszechnie dostępnych rejestrów i baz danych, w tym Krajowego Rejestru Sądowego czy stron internetowych, jak również mogą być przekazane przez zamawiającego Szkolenie.
 10. W sytuacji, gdy dane osobowe pochodzą bezpośrednio od Uczestnika Szkolenia, ich podanie jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia lub prawidłowej realizacji zawartej między stronami umowy bądź odpowiedzi na zapytanie etc. Podanie danych w celach wynikających z przepisów prawa jest obowiązkowe na podstawie stosownych przepisów prawa.
 11. Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Przesłanie zgłoszenia do udziału w Szkoleniu jest równoznaczne z zapoznaniem się Uczestnika z treścią Regulaminu i akceptacją jego postanowień.
 2. Postanowienia niniejszego regulaminu obowiązują Uczestników szkolenia tj. zamawiającego Szkolenie, jak również Uczestników Szkolenia z ramienia zamawiającego Szkolenia – w szczególności w zakresie pkt III tj. ZASADY UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH.