Klauzula informacyjna dla kontrahentów

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH KONTRAHENTA ORAZ OSÓB REPREZENTUJĄCYCH KONTRAHENTA

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie Danych – RODO), niniejszym informujemy, że:

 1. Administratorem danych kontrahentów (potencjalnych kontrahentów) będących stroną łączącej nas umowy/relacji handlowej tj. osób fizycznych, osób fizycznych prowadzących tzw. jednoosobową działalność gospodarczą, osób fizycznych prowadzących działalność będących wspólnikami spółek prawa cywilnego; osób reprezentujących kontrahenta (potencjalnego kontrahenta)  tj. członków zarządu, pełnomocników, prokurentów; osób wskazanych przez aktualnych i potencjalnych kontrahentów do kontaktu oraz do realizacji łączących nas umów/relacji handlowych jest Piotr Ślęzak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Piotr Ślęzak Academy, Cmolas 309c, 36-105 Cmolas, NIP: 8141521969.
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z Administratorem za pomocą adresu e-mail: contact@slezakacademy.com
 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu:
 • • zawarcia i realizacji umowy lub w celu podjęcia działań przed jej zawarciem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO – niezbędność do zawarcia i wykonywania umowy) – w przypadku kontrahentów; bądź zawarcia umowy pomiędzy stronami oraz jej prawidłowej realizacji na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – w przypadku osób reprezentujących kontrahentów, osób do kontaktu oraz do realizacji umowy.
 • • wypełnienia obowiązków prawnych, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i rachunkowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO – wypełnienie obowiązku prawnego),
 • • gdy jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO – w celu dochodzenia, ustalenia lub obrony przed roszczeniami, udzielania odpowiedzi na zapytania, prowadzenia korespondencji, w tym za pośrednictwem skrzynki elektronicznej, a także zapobiegania oszustwom oraz w celach archiwalnych.

 1. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji umowy oraz do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy, jak również do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów szczególnych (np. przepisów podatkowych i rachunkowych) bądź do czasu złożenia skutecznego sprzeciwu na przetwarzanie danych (kiedy dane są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu).
 2. Odbiorcami danych są podmioty współpracujące, które uczestniczą w procesach niezbędnych do prowadzenia naszej działalności gospodarczej, w tym: dostawca serwera, podmioty świadczące usługi wsparcia technicznego, dostawcy narzędzi biznesowych, podmioty świadczące usługi księgowe, podatkowe, prawne, archiwizacyjne.
 3. Ponadto Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom, które są uprawnione do uzyskania dostępu do danych na podstawie przepisów prawa, w tym organy ścigania i organy administracji publicznej (np. ZUS, Urzędy Skarbowe).
 4. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (jeżeli podstawą ich przetwarzania nie jest obowiązek prawny), ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych ze względu na swoją szczególną sytuację (w przypadkach, kiedy przetwarzamy Państwa dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu).
 5. Dodatkowo, przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.
 6. Państwa dane, w wybranych przypadkach, mogą pochodzić również z powszechnie dostępnych rejestrów i baz danych, w tym Krajowego Rejestru Sądowego czy stron internetowych.
 7. W sytuacji, gdy dane osobowe pochodzą bezpośrednio od Państwa, ich podanie jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia lub prawidłowej realizacji zawartej między stronami umowy bądź odpowiedzi na zapytanie etc. Podanie danych w celach wynikających z przepisów prawa jest obowiązkowe na podstawie stosownych przepisów prawa.
 8. Państwa dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
 9. Administrator korzysta z usług świadczonych przez Google LLC, Mountain View, California, wobec czego możliwy jest transfer Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy tj. do Stanów Zjednoczonych. Podmiot ten jest certyfikowaną organizacją zapewniającą odpowiedni poziom ochrony danych.